Informacje podstawowe

Niniejsze ogólne warunki dotyczą umów zawieranych na odległość w sklepie internetowym znajdującym się w domenie www.ajurshop.pl (zwanym dalej „e-sklepem” lub „sklepem internetowym”) pomiędzy sprzedającym a kupującym, który jest konsumentem.

Konsumentem jest osoba fizyczna, która zawierając i wykonując umowę konsumencką, nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu. Zakupy dokonywane przez podmiot gospodarczy podlegają prawu handlowemu.

Sprzedającym i prowadzącą sklepu internetowego jest
Firma: AjurShop s. r. o.
Siedziba: Tupolevova 1009/8, 851 01 Bratislava – dzielnica miejska Petržalka, Republika Słowacka
REGON: 51117657
NIP: 2120599283
NR VAT: SK2120599283
Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego Bratysława III, sekcja: Sro, numer wpisu: 122868/B.

Adres e-mailowy: kontakt@ajurshop.pl

Organy nadzorujące ochronę konsumentów:
1) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
2) Inspekcja Handlowa

Zamówienie i zawarcie umowy

Wysłanie wypełnionego zamówienia przez Kupującego jest uważane za propozycję zawarcia umowy na podstawie oferty sprzedawcy w sklepie internetowym. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

Ceny towarów

Wszystkie ceny produktów w sklepie internetowym są ostateczne, w tym wszystkie podatki. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT. Cena produktu nie obejmuje kosztów dostawy. Te są wymienione na stronie www.ajurshop.pl/dostawa-i-platnosc/. Koszty dostawy są również wskazane w koszyku, a także w formularzu zamówienia przed sfinalizowaniem zamówienia, gdzie kupujący widzi również całkowitą cenę zamówienia, w tym koszt dostawy.

Płatność za towary

Sprzedawca akceptuje płatność za zamówiony towar w sposób określony na stronie www.ajurshop.pl/dostawa-i-platnosc/ oraz w formularzu zamówienia przed jego realizacją. W ramach zamówienia w sklepie internetowym Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu ceny za zamówiony towar.

Dostawa towarów

Jeśli termin dostawy nie jest określony dla produktu, sprzedawca dostarczy towar kupującemu najpóźniej w ciągu 30 dni. Zazwyczaj jednak czas dostawy wynosi od 2 do 3 dni.

Towar uznaje się za przyjęty przez Kupującego w momencie, gdy Kupujący lub osoba trzecia wskazana przez Kupującego (z wyłączeniem przewoźnika) przyjmie wszystkie części zamówionego towaru, lub jeśli a) towary zamówione przez Kupującego w jednym zamówieniu są dostarczane oddzielnie, w momencie przyjęcia towarów, które zostały dostarczone jako ostatnie, b) towary są dostarczane w kilku częściach lub kawałkach, w momencie przyjęcia ostatniej części lub kawałka, c) towary są dostarczane wielokrotnie przez określony czas, w momencie przyjęcia pierwszej dostawy towarów.

Procedura reklamacji

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towaru z chwilą jego przyjęcia przez Kupującego. W przypadku towarów używanych sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku ich użytkowania lub zużycia. W przypadku towarów sprzedawanych po niższej cenie, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, dla których uzgodniono niższą cenę. O ile towary nie są łatwo psujące się lub używane, sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady, które wystąpiły po przejęciu towarów w okresie gwarancyjnym (rękojmia).

Okres gwarancji na nowe towary wynosi 24 miesiące, licząc od daty przyjęcia towarów przez kupującego. Okres gwarancji na towary używane wynosi 12 miesięcy.  Jeżeli na sprzedanym towarze, jego opakowaniu lub dołączonej do niego instrukcji wskazany jest okres użytkowania, okres gwarancji nie wygasa przed upływem tego okresu. Kupujący musi dokonać reklamacji towarów łatwo psujących się nie później niż następnego dnia po zakupie.

Karta gwarancyjna jest wydawana na żądanie kupującego. Dowód zakupu jest wystarczający do złożenia reklamacji.

Jeśli towar ma wadę, którą można usunąć, kupujący ma prawo do jej bezpłatnego usunięcia w sposób terminowy i prawidłowy. Sprzedający jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki.

Kupujący może zamiast usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo, jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, wymiany tej części, jeżeli nie spowoduje to nadmiernych kosztów dla sprzedawcy w stosunku do ceny towaru lub rozmiaru wady. Sprzedawca może zawsze zamiast usunięcia wady wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad, jeżeli nie spowoduje to poważnych niedogodności dla kupującego. W przypadku wady, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe korzystanie z rzeczy jako rzeczy bez wady, kupujący ma prawo do wymiany rzeczy lub odstąpienia od umowy. Te same prawa przysługują kupującemu, jeśli wady są usuwalne, ale kupujący nie jest w stanie prawidłowo korzystać z rzeczy z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. Jeśli istnieją inne nieusuwalne wady, kupujący ma prawo do rozsądnego rabatu od ceny przedmiotu.

Prawa wynikające z odpowiedzialności za wady są wykonywane na adres Sprzedawcy AjurShop s. r. o., Tupolevova 1009/8, 851 01 Bratislava, Republika Słowacka. Jeżeli jednak w karcie gwarancyjnej wskazano serwis gwarancyjny, który znajduje się w siedzibie Sprzedawcy lub w lokalizacji bliższej Kupującemu, Kupujący wykonuje prawo do naprawy w serwisie gwarancyjnym. Serwis gwarancyjny jest zobowiązany do dokonania naprawy najpóźniej w terminie 30 dni.

W przypadku wymiany okres gwarancji rozpoczyna się ponownie od momentu przyjęcia nowej rzeczy. To samo dotyczy wymiany części objętej gwarancją.

Rozstrzygnięcie reklamacji oznacza zakończenie procedury reklamacyjnej poprzez przekazanie naprawionego produktu, wymianę produktu, zwrot ceny zakupu produktu, wypłatę rozsądnego rabatu od ceny produktu, pisemne wezwanie do odbioru świadczenia lub uzasadnioną odmowę.

W przypadku złożenia reklamacji Sprzedawca określa sposób jej załatwienia niezwłocznie, a w przypadkach skomplikowanych nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu towaru lub usługi, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji, reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie; w uzasadnionych przypadkach reklamacja może być rozpatrzona w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po upływie terminu na rozpatrzenie reklamacji kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub wymiany produktu na nowy.

Jeżeli Kupujący złożył reklamację produktu w ciągu pierwszych 12 miesięcy od daty zakupu, Sprzedający może odrzucić reklamację wyłącznie na podstawie profesjonalnej oceny; niezależnie od wyniku profesjonalnej oceny, Sprzedający nie będzie wymagał od Kupującego pokrycia kosztów profesjonalnej oceny ani żadnych innych kosztów związanych z profesjonalną oceną. Sprzedający dostarczy Kupującemu kopię profesjonalnej oceny uzasadniającej odrzucenie reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia reklamacji. Jeżeli Kupujący złożył reklamację produktu po upływie 12 miesięcy od daty zakupu, a Sprzedawca ją odrzucił, Sprzedawca wskaże w dokumencie dotyczącym rozpatrzenia reklamacji, komu Kupujący może przesłać produkt do ekspertyzy. Jeśli produkt zostanie wysłany do wyznaczonej osoby w celu przeprowadzenia ekspertyzy, koszty ekspertyzy, a także wszelkie inne koszty poniesione w związku z nią, ponosi sprzedawca, niezależnie od wyniku ekspertyzy. Jeżeli kupujący udowodni odpowiedzialność sprzedającego za wadę w drodze ekspertyzy, kupujący może ponownie dochodzić roszczenia; okres gwarancji nie wygasa w trakcie przeprowadzania ekspertyzy. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu w ciągu 14 dni od daty ponownego zgłoszenia roszczenia wszelkich kosztów poniesionych w związku z ekspertyzą, a także wszelkich uzasadnionych kosztów z tym związanych. Ponownie zgłoszone roszczenie nie może zostać odrzucone.

Sprzedający jest zobowiązany do wydania Kupującemu potwierdzenia złożenia reklamacji. Jeżeli reklamacja jest składana przez e-mail, Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia Kupującemu potwierdzenia reklamacji; jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia, musi ono zostać dostarczone bez zbędnej zwłoki, ale najpóźniej wraz z dowodem reklamacji; potwierdzenie reklamacji nie musi być dostarczone, jeżeli Kupujący ma możliwość udowodnienia reklamacji w inny sposób.

Zwrot towaru – odstąpienie od umowy bez podania przyczyny

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Prawo to może być wykonane wyłącznie przez konsumenta.

Towar uznaje się za przyjęty przez Kupującego w momencie, gdy Kupujący lub osoba trzecia wskazana przez Kupującego (z wyłączeniem przewoźnika) przyjmie wszystkie części zamówionego towaru, lub jeśli a) towary zamówione przez Kupującego w jednym zamówieniu są dostarczane oddzielnie, w momencie przyjęcia towarów, które zostały dostarczone jako ostatnie, b) towary są dostarczane w kilku częściach lub kawałkach, w momencie przyjęcia ostatniej części lub kawałka, c) towary są dostarczane wielokrotnie przez określony czas, w momencie przyjęcia pierwszej dostawy towarów.

Kupujący może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest dostawa towarów, nawet przed rozpoczęciem biegu terminu do odstąpienia od umowy.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest:

  • sprzedaż towarów wykonanych zgodnie ze szczególnymi wymaganiami konsumenta, towarów szytych na miarę lub towarów zaprojektowanych specjalnie dla jednego konsumenta;
  • sprzedaż towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub łatwo się psują – na przykład żywność oznaczona datą przydatności do spożycia („spożywać przez”);
  • sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniu ochronnym, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych i których opakowanie ochronne zostało uszkodzone po dostawie;
  • sprzedaż towarów, które ze względu na swój charakter mogą być nierozerwalnie związane z innymi towarami po dostawie.

Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy na piśmie lub na innym trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) lub przesyłając wypełniony formularz, który jest dostępny na stronie https://ajurshop.pl/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf.

Prawo do odstąpienia od umowy można również wykonać, wysyłając powiadomienie o odstąpieniu od umowy w ostatnim dniu 14-dniowego okresu.

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedający zwróci Kupującemu najpóźniej w terminie 14 dni wszystkie otrzymane od niego płatności na podstawie lub w związku z Umową, w tym koszty transportu, dostarczenia i nadania oraz inne koszty i opłaty. Sprzedający dokona zwrotu płatności w taki sam sposób, w jaki Kupujący dokonał płatności. Kupujący może również uzgodnić ze Sprzedającym inny sposób zwrotu płatności.

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu dodatkowych kosztów, jeżeli Kupujący wyraźnie wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Dodatkowe koszty oznaczają różnicę pomiędzy kosztem dostawy wybranym przez Kupującego a kosztem najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

Po odstąpieniu od umowy sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy kupującemu, zanim towary zostaną mu dostarczone lub dopóki kupujący nie udowodni, że towary zostały odesłane do sprzedającego, chyba że sprzedający zaproponuje odbiór towarów osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej.

Kupujący jest zobowiązany do odesłania lub przekazania towaru sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez sprzedającego do odbioru towaru w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli towar został przekazany do wysyłki najpóźniej w ostatnim dniu terminu.

W przypadku odstąpienia od umowy kupujący ponosi jedynie koszty zwrotu towarów sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez sprzedającego do odbioru towarów, a także koszty zwrotu towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone pocztą.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami, które wykracza poza obchodzenie się niezbędne do ustalenia właściwości i funkcjonalności towarów.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Kupujący konsument ma prawo skontaktować się ze Sprzedawcą z prośbą o zadośćuczynienie (pocztą elektroniczną na adres kontakt@ajurshop.pl), jeśli nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub jeśli uważa, że Sprzedawca naruszył jego prawa konsumenta. Jeśli Sprzedawca odpowie na to żądanie w sposób negatywny lub nie udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni od jego wysłania, konsument ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozstrzygania sporu do organu alternatywnego rozstrzygania sporów (zwanego dalej „organem ADR”). Organami ADR są organy i osoby prawne uprawnione na podstawie Ustawy ADR. Lista organów ADR znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2.

Konsumenci mogą również złożyć skargę za pośrednictwem platformy alternatywnego rozstrzygania sporów RSO, która jest dostępna online pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Z alternatywnych metod rozwiązywania sporów może skorzystać wyłącznie konsument, osoba fizyczna, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy konsumenckiej nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu. Alternatywne metody rozstrzygania sporów mają zastosowanie wyłącznie do sporów między konsumentem a sprzedawcą wynikających z umowy konsumenckiej lub z nią związanych. Alternatywne metody rozstrzygania sporów mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych na odległość. Alternatywne metody rozstrzygania sporów nie mają zastosowania do sporów, których wartość nie przekracza 20 EUR. Podmiot ADR może wymagać od konsumenta uiszczenia opłaty za wszczęcie ADR w maksymalnej wysokości 5 EUR z VAT.

Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1924 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności, na żadnej żywności nie mogą być umieszczane oświadczenia żywieniowe i zdrowotne inne niż dozwolone. Wszelkie informacje dotyczące oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych przedstawione na stronie internetowej Sprzedającego stanowią jedynie kompilację informacji swobodnie dostępnych z krajowych i zagranicznych źródeł informacji i w żadnym wypadku nie stanowią dowodu na rzeczywiste działanie żywności lub jej skutków odżywczych i leczniczych. Jeśli Kupujący potrzebuje dokładnych informacji popartych badaniami eksperckimi i naukowymi, ważne jest, aby skonsultować się ze wszystkimi dostępnymi źródłami eksperckimi. Kupujący musi zawsze skonsultować się z lekarzem przed użyciem żywności, zarówno pod względem możliwych pozytywnych, jak i niepożądanych skutków.

Porady, informacje i zalecenia zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy nie zastępują porady lekarskiej. Stanowią one jedynie osobistą rekomendację Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację treści. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne zdrowie.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy mają charakter wyłącznie informacyjny i w żaden sposób nie zastępują leczenia zaleconego przez lekarza. W związku z tym Sprzedawca zaleca, aby wszelkie problemy zdrowotne Kupującego były konsultowane z lekarzem prowadzącym, w szczególności w przypadku kobiet w ciąży i karmiących, małych dzieci lub osób cierpiących na poważne choroby.