Postanowienia podstawowe

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „ustawą”) jest

Firma: AjurShop s. r. o.
Siedziba: Tupolevova 1009/8, 851 01 Bratislava – dzielnica miejska Petržalka, Republika Słowacka
REGON: 51117657
NIP: 2120599283
NR VAT: SK2120599283
Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego Bratysława III, sekcja: Sro, numer wpisu: 122868/B.
(zwany dalej ” administratorem”)

Dane kontaktowe administratora to:
Siedziba: Tupolevova 1009/8, 851 01 Bratislava – dzielnica miejska Petržalka, Republika Słowacka
Adres e-mailowy: kontakt@ajurshop.pl

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka szczególnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały mu przekazane przez użytkownika lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji zamówienia użytkownika. Obejmuje to w szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe użytkownika oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

Jeżeli kupujący jest osobą fizyczną, zobowiązany jest podać administratorowi w szczególności swoje imię, nazwisko, adres dostawy towarów, numer telefonu i adres e-mail.

Jeżeli kupujący jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jest on zobowiązany do podania operatorowi w szczególności swojej firmy, adresu siedziby, REGON, NIP lub NR VAT, numeru telefonu i adresu e-mail.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

 • wykonanie umowy między użytkownikiem a administratorem,
 • prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i newsletterów).

Celem przetwarzania danych osobowych jest

 • przetwarzanie zamówienia użytkownika i wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między użytkownikiem a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do pomyślnego przetworzenia zamówienia (nazwa i adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej wykonanie ze strony administratora,
 • wysyłanie ogłoszeń handlowych i prowadzenie innych działań marketingowych.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób automatyczny w indywidualnych przypadkach. Użytkownik wyraził wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między użytkownikiem a administratorem oraz do dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).

Po upływie okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

Odbiorcami danych osobowych są osoby (podmioty trzecie) uczestniczące na podstawie umowy w dostawie towarów, realizacji płatności oraz innych czynnościach związanych z wykonaniem umowy konsumenckiej, a mianowicie:

Firmy kurierskie, a mianowicie:

Packeta Slovakia s. r. o.

Siedziba: Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, Republika Słowacka

REGON: 48136999

Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego Bratysława III, sekcja: Sro, numer wpisu: 105158/B

Firmy świadczące usługi marketingowe, a mianowicie:

Google Ireland Limited

Siedziba: Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Ireland

CRO: 368047

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (kraju spoza Unii Europejskiej) ani do organizacji międzynarodowej.

Prawa użytkownika

Zgodnie z warunkami określonymi w ustawie, użytkownik ma:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora wskazany w niniejszej Polityce.

Użytkownik ma prawo i możliwość aktualizacji swoich danych osobowych online w sklepie internetowym, w sekcji klienta, po zalogowaniu.

Na pisemny wniosek użytkownik może zażądać od administratora następujących informacji:

 • potwierdzić, czy dane osobowe użytkownika są przetwarzane,
 • informacje na temat przetwarzania danych osobowych,
 • listę danych osobowych użytkownika podlegających przetwarzaniu,
 • sprostowanie lub zniszczenie nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych podlegających przetwarzaniu; zniszczenie danych osobowych, których cel przetwarzania ustał; jeśli dokumenty urzędowe zawierające dane osobowe podlegają przetwarzaniu, można żądać ich zwrotu; zniszczenie danych osobowych podlegających przetwarzaniu w przypadku naruszenia prawa.

Na pisemny wniosek użytkownik może sprzeciwić się:

 • przetwarzaniu danych osobowych kupującego, które jego zdaniem są lub będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego bez jego zgody, oraz zażądać ich zniszczenia,
 • wykorzystywaniu danych osobowych kupującego do celów marketingu bezpośredniego w korespondencji pocztowej
 • lub udostępnianiu przekazanych danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych, jeśli uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone. Jeśli użytkownik podejrzewa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć wniosek do organu ochrony danych osobowych o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych.

Zasady bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia przechowywania danych i przechowywania danych osobowych w formie papierowej, w szczególności poprzez stosowanie programów antywirusowych do przechowywania danych, stosowanie haseł, szyfrowanie i regularne tworzenie kopii zapasowych.

Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora.

Pliki cookie

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego, administrator może przechowywać na urządzeniu Kupującego niewielkie pliki danych – pliki cookies – dzięki którym sklep internetowy może przez określony czas przechowywać dane o aktywności i ustawieniach (np. nazwa logowania, język, rozmiar czcionki itp.) Sklep internetowy operatora wykorzystuje pliki cookies do zapamiętania ustawień użytkownika Kupującego oraz do niezbędnych funkcjonalności sklepu internetowego. Kupujący może usunąć wszystkie pliki cookie przechowywane na jego urządzeniu i, w razie potrzeby, ustawić przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu tak, aby uniemożliwiała przechowywanie plików cookie. W takim przypadku Kupujący może być zmuszony do ręcznego dostosowania niektórych ustawień podczas ponownego odwiedzania sklepu internetowego, a niektóre usługi lub funkcje sklepu internetowego mogą nie działać.

Postanowienia końcowe

Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze zasady, zaznaczając pole zgody w formularzu zamówienia online. Zaznaczając pole zgody, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z polityką prywatności i akceptuje ją w całości.

Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszej polityki. Opublikuje nową wersję Polityki prywatności na swojej stronie internetowej, a także prześle nową wersję niniejszej Polityki prywatności na adres e-mail podany Administratorowi.

Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 01. 01. 2022 r.